EFE91A4E-A17B-41F6-BB1A-A77796F5FDB2
B16E11CB-E0F7-4353-A47D-4D63E793BAD2
931DB322-67C8-4527-8892-79A58394C81B
空流し無しでした。

1号船、7本ゲット

2号船、5本ゲットでした。